+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-54

Дата:  29.05.2020 год.

ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;

ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 13;

ЗДДФЛ, чл. 35, т. 1;

ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1.

 

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на Прочети

Tълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент

Изх. № М-39-00-2

Дата:  04.05.2020 год.

ЗОПБ, чл. 3, ал. 1, т. 2

 

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с …………………….., с което е поставен въпрос относно тълкуване на Прочети

ОТНОСНО: погасителна давност на публично общинско вземане

 

 

 

Изх. № 08-Д-11

Дата:  29.05.2020 год.

ДОПК, чл. 128, ал. 1;

ДОПК, чл. 162;

ДОПК, чл. 168;

ДОПК, чл. 171, ал. 1;

ДОПК, чл. 171, ал. 2;

ДОПК, чл. 172, ал. 1;

ДОПК, чл. 172, ал. Прочети

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

Изх. № 24-35-15

Дата:  21.05.2020 год.

ДОПК, чл. 117, ал. 5;

ДОПК, чл. 120, ал. 2;

ДОПК, чл. 152;

ЗМДВИП, чл. 3;

ЗМДВИП, чл. 4.

 

 

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 117, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален Прочети

ОТНОСНО Възможност за откупуване на осигурителен стаж с оглед придобиване право на инвалидна пенсия

ОТНОСНО:    Възможност за откупуване на осигурителен стаж с оглед придобиване право на инвалидна пенсия

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

В писмото си описвате фактическа обстановка, според която не отговаряте на условията на чл. 74, ал. 1, Прочети

ОТНОСНO данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-52

Дата:  04.07.2018 год.

 

ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6;

ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 6;

ЗДДФЛ, чл. 75.

ОТНОСНО:  данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона Прочети