+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

МСФО 4 – Застрахователни Договори

Международен Стандарт за Финансово Отчитане  4

Застрахователни договори

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември Прочети

МСФО 5 – Нетекущи Активи, Държани за Продажба и Преустановени Дейности

Международен Стандарт за Финансово Отчитане  5

Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Прочети

МСФО 6 – Проучване и Оценка на Минералните Ресурси

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 6

Проучване и оценка на минерални ресурси

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

ЦЕЛ

         Прочети

МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 7

Финансови инструменти: Оповестяване

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември  Прочети

МСФО 8 – Оперативни Сегменти

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 8

Оперативни сегменти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 Прочети

Разяснения към МСС и МСФО

Препратки

  •                       МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2003 г.)
  •                  Прочети

НСФОМСП – Общи Разпоредби

 

Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия – Общи Разпоредби

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

      Прочети

НСС 1 – Представяне на Финансови Отчети

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

          (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 Прочети

НСС 2 – Отчитане на Стоково-Материалните Запаси

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по Прочети

НСС 4 – Отчитане на Амортизациите

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 4 определя начина за отчитането на амортизациите.

Обхват

           Прочети