+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

НСС 38 – Нематериални Активи

в сила от 01.01.2005 г. 

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи.

Обхват

       Прочети

НСС № 40 – ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

В сила от 01.01.2005 г.

Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и Прочети

НСС № 41 – СЕЛСКО СТОПАНСТВО

В сила от 01.01.2005 г.

Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

СС 41 определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните Прочети

НСС № 42 – ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТ

В сила от 01.01.2016 г.

Приет с ПМС № 349 от 30.12.2015 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

Цел

Целта на настоящия стандарт е първите финансови отчети на предприятието по Националните счетоводни стандарти, както и неговите междинни финансови Прочети