+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

НСФОМСП – Общи Разпоредби

 

Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия – Общи Разпоредби

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

      Прочети

НСС 1 – Представяне на Финансови Отчети

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

          (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 Прочети

НСС 2 – Отчитане на Стоково-Материалните Запаси

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по Прочети

НСС 4 – Отчитане на Амортизациите

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 4 определя начина за отчитането на амортизациите.

Обхват

           Прочети

НСС 7 – Отчети за Паричните Потоци

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

          (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2007 Прочети

НСС 8 – Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счет. Политика

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и разходите, така Прочети

НСС 9 – Представяне на Финансовите Отчети на Предприятия с Нестопанска Дейност

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Обхват

   Прочети

НСС 11 – Договори за Строителство

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 11 определя реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които обхващат най-малко Прочети

НСС 12 – Данъци от Печалбата

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Цел

НСС 12 определя реда за отчитане и представяне на данъците от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните Прочети