+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. – бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 от 2.01.2001 г., доп., бр. 35 от 10.04.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., бр. 10 от 29.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2004 г., изм., бр. 21 от 16.03.2004 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 52 от 18.06.2004 г., в сила от 1.08.2004 г., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 38 от 3.05.2005 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.02.2006 г., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 104 от 27.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 17 от 24.02.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 57 от 14.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 68 от 22.08.2006 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм., бр. 64 от 07.08.2007 г.; бр. 77 от 25.09.2007 г., в сила от 01.10.2007 г.; доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 33 от 28.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 67 от 29.07.2008 г.; доп., бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм., бр. 89 от 14.10.2008 г.; изм., бр. 102 от 28.11.2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 01.04.2009 г.; доп., бр. 25 от 03.04.2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 02.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., в сила от 29.12.2009 г.; изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 09.03.2010 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г. ; изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм., бр. 88 от 09.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 45 от 14.06.2011 г. с РЕШЕНИЕ № 7 от 31.05.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 21/2010 г.; изм. и доп., бр. 60 от 05.08.2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 7 от 24.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 40 от 29.05.2012 г.; доп., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 81 от 23.10.2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм. и доп., бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 20 от 28.02.2013 г.; доп., бр. 70 от 09.08.2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г.; доп., бр. 104 от 03.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 18 от 04.03.2014 г., в сила от 04.03.2014 г.; изм., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 35 от 22.04.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 22 от 24.03.2015 г., в сила от 24.03.2015 г. за измененията, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и от 01.01.2017 г. за измененията, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм. и доп., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г.; изм. и доп., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; попр., бр. 16 от 20.02.2018 г.; изм., бр. 17 от 23.02.2018 г.; изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 46 от 01.06.2018 г., в сила от 21.05.2018 г.; доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.; изм., бр. 64 от 03.08.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 88 от 23.10.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 18.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2020 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г.; доп., бр. 35 от 30.04.2019 г.

 

Предмет

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:

 1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
 2. допълнителното социално осигуряване, което включва:

а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;

б) (изм. – ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост;

в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

ЧАСТ ПЪРВА

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.)

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват на осигуряването

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Предишен текст на чл. 2 – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:

 1. временна неработоспособност;
 2. временна намалена работоспособност;
 3. инвалидност;
 4. майчинство;
 5. (нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) безработица;
 6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) старост;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) смърт.

(2) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:

 1. фонд “Общо заболяване и майчинство” за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство;
 2. фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 3. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) фонд “Трудова злополука и професионална болест” за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
 5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) фонд “Безработица” за безработица.

(3) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете “Общо заболяване и майчинство”, “Пенсии”, “Пенсии за лицата по чл. 69”, “Трудова злополука и професионална болест”, „Безработица” и Учителски пенсионен фонд”.

(4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За осигурените лица за трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.

(5) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За осигурените лица за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните вноски в размерите, определени за фонд “Пенсии”.

(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд с отделна осигурителна вноска.

 

Принципи на осигуряването

Чл. 3. Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принципите на:

 1. задължителност и всеобщност на осигуряването;
 2. солидарност на осигурените лица;
 3. равнопоставеност на осигурените лица;
 4. социален диалог при управлението на осигурителната система;
 5. фондова организация на осигурителните средства.

 

Осигурени лица

Чл. 4. (Доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 25 от 03.04.2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; доп., бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

 1. (доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал. 10 и по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
 2. (доп. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавните служители по Закона за държавния служител;
 3. (нова – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 4. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.05.2006 г; доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване” и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
 5. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
 6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; отм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) ;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
 8. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
 9. (нова – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; отм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).
 10. (нова – ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; отм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) .

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст – РКС – ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 2. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
 3. (обявена за противоконституционна – РКС – ДВ, бр. 55 от 2000 г.) докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;
 4. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 5. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
 6. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп., бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2 и 4 по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

(5) (Нова – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(6) (Нова – ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

(7) (Нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

(8) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; отм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

(9) (Нова – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) Съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 4 – върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(10) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.

(11) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; предишна ал. 7 изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна ал. 8, изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; предишна ал. 9, изм., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; предишна ал. 10, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово или служебно правоотношение на лицата по ал. 7 и 9, и на лицата, изпратени на работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

Осигуряване на морски лица

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(2) Лицата по ал. 1 по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за своя сметка и за безработица върху избрания месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Безработица” и фонд “Трудова злополука и професионална болест”, както следва:

 1. (изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 19,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 22,8 на сто;
 2. (изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 14,8 на сто за фонд “Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на I или II категория труд – 17,8 на сто;
 3. 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
 4. 1 на сто за фонд “Безработица”;
 5. 1,1 на сто за фонд “Трудова злополука и професионална болест”.
 6. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) за морските лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии” е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1;
 7. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии” е със съответния размер на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.

(4) Лицата по ал. 1 не определят окончателен размер на осигурителния доход от трудово правоотношение като морски лица.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Редът за осигуряване на лицата по ал. 1 и 2 се урежда с акта на Министерския съвет по чл. 4, ал. 11.

(6) Когато лицата по ал. 1 получават доходи и от дейности по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

 1. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;
 2. (нова – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осигурителния доход като морски лица;
 4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.; предишна т. 3, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) доходи за работа без трудово правоотношение.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Осигурителните вноски на лицата по ал. 1 се удържат и внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.; изм., бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”

Чл. 4в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Осигурители

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; , бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 19 от 2010 г.; доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния осигурителен институт се извършва служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:

 1. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9.

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; отм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.).

(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 38 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 29.12.2005 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал. 4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт. Данните по ал. 4се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.

(7) (Предишна ал. 6, доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:

 1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
 2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

(8) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 7, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Националната агенция за приходите предоставя на Националния осигурителен институт данните по ал. 4, т. 1, за приходите от осигурителни вноски, данните от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и данните за открити и закрити банкови сметки на осигурителите и самоосигуряващите се лица по чл. 25, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите . Редът за предоставяне на информацията се определя с инструкция, издадена съвместно от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(9) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 8, бр. 67 от 2003 г., отм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.).

(10) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.; доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2017 г.) При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване или заличаването подлежи на вписване в търговския регистър, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението, съответно за вписването в търговския регистър, освен в случаите на служебно заличаване по реда на чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон. Когато ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили в клонове на чуждестранни търговци, служебно заличени по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт до датата на заличаването, лицата, които ги съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от заличаването.

(11) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Документите по ал. 10 се обработват и предават за сметка на осигурителите. В случаите, когато се прекратява дейността на търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е държавата или община, и няма възможност обработването и предаването на документите да се извърши за сметка на дружеството, средствата се осигуряват от министерството или общината, които упражняват правата на едноличния собственик на капитала.

(12) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.; предишна ал. 11, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Националният осигурителен институт създава и поддържа информационна система за разплащателните ведомости, предадени по реда на ал. 10. Данните от информационната система се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения.

(13) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна ал. 12, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Управителят на Националния осигурителен институт издава инструкция за условията и реда за приемане и съхраняване на документите по ал. 10.

(14) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2010 г.; предишна ал. 13, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната политика и в надзорния съвет на Националния осигурителен институт информация за размера на събраните социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите мерки за тяхната събираемост на шестмесечие.

Осигурителни вноски и осигурителен доход

Чл. 6. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.; бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г. бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г.; изм. изцяло, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

 1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за фонд „Пенсии”, съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 20,8 на сто;

б) (изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 60,8 на сто за лицата по чл. 69;

 1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 15,8 на сто;

б) (изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) 55,8 на сто за лицата по чл. 69;

 1. (нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии” по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;
 2. (нова – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се увеличава, както следва:

а) от 1 януари 2017 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;

б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

 1. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна т. 4, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) 3,5 на сто за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
 2. (предишна т.4, изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна т. 5, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) едно на сто за фонд “Безработица”;
 3. (предишна т.5, изм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; предишна т. 6, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) от 0,4 до 1,1 на сто за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи основни икономически дейности.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:

 1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
 2. (изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
 3. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:

 1. за 2000 и 2001 г. – 80:20;
 2. 2002 – 2004 г. – 75:25;
 3. 2005 г. – 70:30;
 4. 2006 г. – 65:35;
 5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 2007 г. – 65:35;
 6. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 2008 г. – 60:40;
 7. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” се разпределя в съотношение 60:40;
 8. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.,както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения, се разпределя, както следва:

а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 17,8 на сто;

б) (доп. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 12,9 на сто;

 1. (нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии” за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:

а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 12,8 на сто;

б) (доп. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 10,1 на сто.

 1. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″, е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1; вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3;
 2. (нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии” е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп., бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.; доп., бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 ,4 и 10 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения по тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход и не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г. в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест”, с изключение на вноските за лицата по чл. 4а, ал. 1 са за сметка на осигурителите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.

(8) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; предишна ал. 7, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; доп., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.; предишна ал. 8, изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 8 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд „Общо заболяване и майчинство” за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.; предишна ал. 9 , бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските стопани по ред, определен от Министерският съвет.

(11) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; предишна ал. 10 , бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 , осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

 1. (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10;
 2. (нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
 3. (изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.; доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.; предишна т. 2, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходи за работа без трудово правоотношение.

(12) (Доп. – ДВ,, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; предишна ал. 11, доп., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски, определени съответно по реда на ал. 3, 5, 6 и 7.

(13) (Предишна ал. 12 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат от възнаграждението на осигурените. То не може да се намалява с размера им.

(14) (Предишна ал. 13 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.

(15) (Нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.; предишна ал. 14, изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Справката по ал. 9 в годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждава от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.

(16) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; предишна ал. 15, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

(17) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СвалиПълен актуален текст на КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – КСО

Споделете

Вашият коментар