+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

Наредба № 4 от 8 Август 2003 Г.

Свали Наредбата – НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., попр. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 25 Април 2014г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) С тази наредба се определят условията и редът за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, и изискванията към дейността на обменните бюра.

 

 

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Сделки с валута в наличност по занятие като обменно бюро могат да извършват лицата, регистрирани по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство вписани в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

 

 

Чл. 3. При обмяна на чуждестранна валута в наличност обменните бюра извършват финансова услуга, като стойността на сделката е равна на получените левове.

 

 

Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Обменните бюра извършват обмяната на чуждестранна валута в наличност при обменен курс към лева, определен от обменното бюро на пазарен принцип. Обменният курс може да се отклонява до 5 % от курса за съответната валута за деня, за която Българската народна банка има котировка.

 

 

Чл. 5. Лицата, които извършват сделки с валута в наличност като обменно бюро, не могат да извършват по занятие обмяна на валута по безкасов начин.

 

Глава втора.
ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г.)

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Вписването в публичния регистър на лицата, които извършват сделки като обменно бюро, се извършва от Националната агенция за приходите към министъра на финансите преди започване на дейността.

(2) За вписването в регистъра лицата подават писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа:

 1. дата на подаване;
 2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) наименование на лицето, седалище и адрес на управление;
 3. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) адрес за кореспонденция на търговеца, както и електронен адрес за кореспонденция;
 4. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) лица, представляващи търговеца съгласно вписванията в Агенцията по вписванията;
 5. лице за контакти с посочена длъжност и телефон;
 6. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 7. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 8. открити банкови сметки в страната и в чужбина (номер на сметка, име на банката и банков код);
 9. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) точни адреси на обектите за обмяна на валута.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат следните документи в оригинал или официално заверено копие:

 1. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 2. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 3. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 4. (изм. – ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 5. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 6. в случаите, когато в юридическите лица участват като съдружници (акционери) лица, регистрирани в чужбина чрез номинални директори или тръстийс – удостоверения от съответния регистър по мястото на регистрация относно истинските собственици на капитала;
 7. свидетелства за съдимост на физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица;
 8. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 9. декларации от физическите лица – търговци, както и от членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по образец приложение № 2, удостоверяващи следните обстоятелства:

а) че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) че през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, лицето не е било член на неин управителен или контролен орган;

в) че не е било лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;

г) (попр. – ДВ, бр. 86 от 2003 г.) че не е обявявано за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години;

д) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., отм. – ДВ, бр. 36 от 2014 г.)

е) (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.);

 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2017 г.) удостоверения, издадени от съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, че в обектите за обмяна на валута са изпълнени изискванията на Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.);
 2. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)
 3. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

(4) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За вписването в регистъра лицата, регистрирани като търговци по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа данните по ал. 2, т. 1, 3, 5, 8 и 9, наименование на лицето, седалище, адрес на управление и данни за лицата, представляващи търговеца, съгласно националното законодателство. Към заявлението се прилагат освен документите по ал. 3 и следните документи:

 1. копие на документ за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговското дружество, снабдено с апостил;
 2. копие на документ за актуална търговска регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, снабдено с апостил;
 3. копие на документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки с валута в наличност по занятие, снабдено с апостил;
 4. заверено копие на документ за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута освен заявлението по ал. 2 или 4 се подава и заявление съгласно приложение № 3. За вписването на автомат за обмяна на валута удостоверение по ал. 3, т. 10 не се изисква.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:

 1. документ за качество и произход, удостоверяващ вида, марката и модела на автомата за обмяна на валута;
 2. документи и/или удостоверения, издадени от производителя или официалния представител, с данни за съществените характеристики на автомата за обмяна на валута: предназначение; принципи на работа и точно описание на работата с потребителския интерфейс върху сензорния екран; начин за сервизно обслужване и инкасо; записване на данни за сделки, за инкасово обслужване и други записи;
 3. документ, издаден от производителя или официалния представител, относно типовете на вградените в автомата устройства за разпознаване на банкноти и данни за включването им в списъка, публикуван от Европейската централна банка за евробанкнотите;
 4. документ, издаден от производителя или официалния представител, удостоверяващ, че типът на вградените в автомата за обмяна на валута устройства за разпознаване на банкноти може да извършва преценка за истинност на приеманите чуждестранни банкноти въз основа на информация, която съответният емитент е направил публична;
 5. декларация на производителя или официалния представител на автомата за обмяна на валута за съответствието му със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г.);
 6. свидетелство от Българския институт по метрология за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г. и бр. 7 и 27 от 2012 г.); свидетелството се издава от Българския институт по метрология по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства след заявяване от производителя/ вносителя и представяне на удостоверенията и документите по т. 1 – 5, като за целта на изпитването се предоставя симулатор на автомата за обмяна на валута, работещ с оригиналното програмно осигуряване;
 7. документ за собственост на автомата за обмяна на валута;
 8. при ползване на автомат за обмяна на валута под наем – договор за наем;
 9. декларация за имената и ЕГН/личен номер на чужденец на служителите, които ще обслужват автомата за обмяна на валута, и длъжността им;
 10. декларация, че автоматът за обмяна на валута е програмиран да сключва сделки на стойност до 2000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) За вписване на нови обекти и/или автомати за обмяна на валута се подава заявление съгласно приложение № 4. Към заявлението се прилагат документите по ал. 3, т. 10 относно обектите за обмяна на валута и документите по ал. 6 относно автоматите за обмяна на валута.

(8) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При промяна на данните или обстоятелствата по ал. 2 – 4 или ал. 6, т. 8 лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на промяната. При промяна на адреса/местоположението на автомат за обмяна на валута лицата са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите преди промяната.

(9) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) В публичния регистър се вписват:

 1. обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 6 и 9, а за лицата по ал. 4 – наименованието, седалището и адресът на управление съгласно националното законодателство и данните по ал. 2, т. 9;
 2. адресът/местоположението на автомата за обмяна на валута;
 3. номер на удостоверението за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро;
 4. данни за наложени мерки за въздействие по чл. 17, т. 1, буква “в” от Валутния закон;
 5. промените в данните и обстоятелствата по т. 1 – 4.

(10) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Предоставените от лицето данни и обстоятелства са служебна тайна с изключение на тези по ал. 9.

(11) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Заявленията по ал. 2, 4, 5 и 7, документите към тях, както и всякаква друга информация, която се предоставя от лицата във връзка с вписването по тази наредба, могат да бъдат подавани и по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис от заявителя.

 

 

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Всички документи, представени в Централното управление на Националната агенция за приходите във връзка с вписването в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, образуват партидата на лицето, която се съхранява пет години след заличаване на вписването по тази наредба.

 

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Публичният регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро се води от служители по вписването, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Вписването в публичния регистър се извършва в 14-дневен срок от постъпването на всички изискуеми документи или от отстраняването на недостатъка по чл. 9, ал. 1.

 

 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) В случай че заявлението за вписване не отговаря на установената форма или към него не е приложен някой от документите по чл. 6, ал. 3 – 7, служителят по вписването писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от приемане на документите. Уведомяването може да се извърши и на посочения от лицето електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) В 7-дневен срок от получаване на съобщението по ал. 1 заявителят е длъжен да представи необходимия документ или да отстрани посочения от служителя по вписването недостатък.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

(4) (Отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Не се извършва вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, а извършеното вписване се заличава служебно, когато:

 1. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) не е представен, не е заверен или е признат за недействителен някой от документите, изисквани съгласно тази наредба;
 2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) лицето използва автомати, които не е заявило пред Националната агенция за приходите, или е представило неистински документи за тях;
 3. на лицето е била налагана санкция по Валутния закон през последните две години;
 4. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) лицето има просрочени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 5. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2014 г.) физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. физическите лица – търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица:

а) са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, са били членове на неин управителен или контролен орган;

в) са били лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

г) са обявявани за неплатежоспособни, съответно несъстоятелни или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години;

д) (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 1. (отм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Заявителят се уведомява писмено за отказа или за заличаването на вписването. Уведомяването може да се извърши и на посочения от лицето електронен адрес чрез използване на квалифициран електронен подпис.

 

 

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) (1) Когато е налице основание за вписване на лице в публичния регистър и е заплатена таксата по чл. 3, ал. 4 от Валутния закон, служителят по чл. 8, ал. 1 извършва съответното вписване, а изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава удостоверение за вписване съгласно приложение № 5.

(2) При промяна на наименованието, седалището или адреса на управление на вписания търговец или на данните за лицата, които го представляват, се извършва ново вписване и се издава ново удостоверение. При получаване на новото удостоверение лицето е длъжно да върне предходното.

(3) Когато е налице основание за вписване в публичния регистър на обект или автомат за обмяна на валута и е заплатена таксата по чл. 3, ал. 4 от Валутния закон, служителят по чл. 8, ал. 1 извършва съответното вписване, като за всеки обект за обмяна на валута издава приложение съгласно приложение № 6, неразделна част от удостоверението по ал. 1.

(4) При промяна на адреса на обекта или на автомата за обмяна на валута или на данните по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 6, а за лицата по чл. 6, ал. 4 – адреса на обекта или на автомата за обмяна на валута, наименованието, седалището и адреса на управление по националното законодателство, се извършва ново вписване, а за обектите за обмяна на валута се издава и ново приложение. При получаване на новото приложение лицето е длъжно да върне предходното в Централното управление на Националната агенция за приходите. Издаденото приложение се връща и при закриване на съответния обект за обмяна на валута.

(5) Удостоверението за вписване и приложенията към него се съставят в два еднообразни екземпляра, един от които се изпраща на вписаното лице, а вторият се прилага към неговата партида. За вписването на автомати за обмяна на валута заявителят се информира чрез проверка в публичния регистър.

 

 

Чл. 12. (1) Вписването в регистъра се заличава при прекратяване дейността на лицето като обменно бюро, при заличаване от търговския регистър на едноличен търговец или при прекратяване на юридическото лице.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок лицето уведомява Централното управление на Националната агенция за приходите и връща издаденото удостоверение за вписване и приложенията към него.

 

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) (1) Лицата по чл. 2 са длъжни да запознаят служителите си с изискванията към дейността на обменните бюра, включително към обслужването на автоматите за обмяна на валута, когато те ще обслужват автомат за обмяна на валута, и да осигурят техническата изправност, коректното функциониране, сигурността и охраната на автоматите.

(2) За всяка сключена сделка в обект за обмяна на валута обменните бюра издават бордеро по образец съгласно приложение № 7 в два екземпляра, по едно за всяка от страните, и фискална касова бележка или вместо тях – разширена фискална касова бележка, съдържаща всички реквизити на бордерото. Печатът на обменното бюро върху бордерото и подписът на валутния касиер не трябва да закриват стойността на сделката.

(3) Бордерото или разширената фискална касова бележка не могат да съдържат ЕГН или други идентификационни данни на клиента – физическо лице, освен когато идентификацията е задължителна съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(4) Когато обмяната се извършва чрез автомат за обмяна на валута, от автомата се издава фискална касова бележка съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, съдържаща информация за курса на обмяната.

 

 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Обменните бюра ежедневно изготвят във всеки обект за обмяна на валута регистрационен опис за всички сключени сделки съгласно приложение № 8.

 

 

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) (1) Обменните бюра обявяват на табло, което може да бъде и електронно, следната информация, разположена съгласно приложение № 9:

 1. трибуквените кодове на търгуваните валути в съответствие с международния класификатор ISO 4217;
 2. курсове за обмяна на търгуваните валути в наличност, които се изписват в цяло число и до три цифри след десетичния знак; курсовете се обявяват за толкова единици, за колкото съответната валута се котира от БНБ; обменните бюра имат право да обявяват не повече от един курс купува и един курс продава;
 3. телефон за контакт с търговеца и телефон за контакт с информационния център на Националната агенция за приходите.

(2) Информацията по ал. 1 следва да може да се извиква и от екрана на автомата за обмяна на валута, като начинът на разполагането ѝ може да е различен от посочения в приложение № 9. Информацията за условията по сделката, включително за начина на рекламация, се изписва върху екрана на автомата преди финализиране на сделката.

(3) Курсовете по ал. 1, т. 2 се изписват в цяло число и до три цифри след десетичния знак. В зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове търгуваните валути задължително се обявяват с курс купува и курс продава, като обменните бюра не могат да отказват обмяна на валута и левове по обявените от тях курсове.

(4) Всички допълнителни условия на обменното бюро, които се отнасят до цената на сделката с чуждестранна валута в наличност, се включват и отразяват в обменния курс за съответната сделка, както е обявен на таблото или на екрана на автомата за обмяна на валута.

(5) Равностойността на чуждестранната валута или левовете, получени в резултат на обмяната, не може да бъде изчислявана по курс, различен от обявения обменен курс, освен ако страните са дали писмено съгласие за това върху документа по чл. 13, ал. 2.

(6) Обменните бюра поставят над обявените котировки на търгуваните чуждестранни валути на таблото по ал. 1 или изписват върху екрана на автомата за обмяна на валута наименованието си и обозначението “обменно бюро” на български и на английски език.

(7) Информацията по ал. 1 и 6 се изписва върху таблата на обменните бюра на чист едноцветен фон с контрастен на него цвят, с един печатен шрифт и с еднакви по размер букви и цифри с размер не по-малък от 3 см. Между отделните котировки трябва да има хоризонтални и вертикални разделителни ивици. Котировките се изписват на равни разстояния от вертикалните разделителни ивици с отстояние минимум 2 см. За електронните табла се допускат размери с отклонение до 30 процента от посочените.

(8) Таблото по ал. 1 се поставя в обекта за обмяна на валута на видно за клиента място. Други табла, съдържащи идентична информация за обменни курсове, могат да се поставят и извън обекта за обмяна на валута.

(9) Изискванията по отношение на начина на изписване на информацията по ал. 7 не са задължителни за обектите за обмяна, разположени на рецепцията в хотели.

(10) Използване на кодове на валути, графични символи или знаци за валути, както и на цифри от обменни бюра с цел рекламиране на сделки, различни от тези по чл. 2, във или извън обектите или автоматите за обмяна на валута, се забранява.

 

 

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) (1) Обменните бюра поставят на видно място във всеки обект за обмяна на валута копие на приложението по приложение № 6.

(2) Когато обмяната се извършва чрез автомат за обмяна на валута, информация за наименованието, седалището и адреса на управление на лицето по чл. 2, както и за точния адрес/местонахождение на автомата за обмяна на валута, следва да може да се извиква, съответно изписва върху екрана на автомата за обмяна на валута.

 

 

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) (1) Служителите в обектите за обмяна на валута и/или обслужващите телефоните, обявени от лицата по чл. 2 в приложение № 9, са длъжни при конкретно запитване от страна на клиент да направят изчерпателно представяне на условията по конкретната сделка в наличност и на котировките на чуждестранните валути към лева, посочени на таблото по чл. 15 или изписани върху екрана на автомата.

(2) Служителите по ал. 1 нямат право да представят заблуждаваща информация за даден обменен курс.

 

 

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) С изключение на случаите, когато обмяната се извършва чрез автомат, сделката се счита за завършена след подписване на попълненото бордеро по образец или на разширената фискална касова бележка от клиента и фактическото приемане на банкнотите и/или монетите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При неизпълнение на условията по ал. 1 валутният касиер на обменното бюро е длъжен незабавно да възстанови валутата или левовете в пълния им размер. В случая клиентът е длъжен да се подпише върху “сторно” касова бележка от заверен от задълженото лице кочан касови бележки, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

(3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При обмяна чрез автомат за обмяна на валута сделката се счита за завършена, когато са спазени всички условия по сделката, предварително изписани върху екрана на автомата.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Клиентът има право на рекламация при констатирани от него липси или дефекти на банкнотите, което право той може да предяви след завършване на сделката и преди напускане на обекта за обмяна на валута. В този случай валутният касиер е длъжен незабавно да отстрани недостатъка или със съдействието на клиента да предприеме действията, предвидени в глава трета или глава четвърта на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2007 г.; изм., бр. 68 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.), когато са налице основания за това.

(5) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) При сделка чрез автомат за обмяна на валута рекламацията по ал. 4 се предявява незабавно на телефона за контакт с търговеца, изписан върху екрана на автомата, последвано от писменото ѝ предявяване в 3-дневен срок на посочения от търговеца адрес за кореспонденция. Търговецът се произнася по рекламацията по реда на ал. 4.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Обменните бюра са длъжни да поставят на видно място в обектите за обмяна на валута информацията по ал. 1, 2 и 4 на български, английски, немски, френски и руски език, както и на друг език по преценка на обменното бюро, и на езика на съответната съседна държава, когато обменното бюро е в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове. При използване на автомат за обмяна на валута информацията по ал. 3, както и информация за реда и начина на рекламация по ал. 5 следва да се изписват на избрания от екрана език преди финализиране на сделката.

 

 

Чл. 19. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) В края на всеки работен ден обменните бюра могат да задържат в касата на всеки отделен обект левове и чуждестранна валута в наличност на обща стойност до 20 000 лв. Ограничението не се отнася за автоматите за обмяна на валута.

 

 

Чл. 20. При нарушение на разпоредбите на тази наредба се налагат мерките за въздействие, предвидени в чл. 17, т. 1, и санкциите по чл. 18, ал. 3, 5, 6, 7 и 9 от Валутния закон.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) “обект за обмяна на валута” е всяко помещение, вписано в публичния регистър, в което обменното бюро осъществява дейността си;
 2. (нова – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) “автомат за обмяна на валута” е автомат на самообслужване, който приема чуждестранни банкноти и изплаща автоматично равностойността им в български банкноти и/или разменни монети по предварително зададен и визуализиран на екрана му курс за обмяна на валута, чието местонахождение и вид са вписани в публичния регистър по чл. 3, ал. 3 от Валутния закон; чрез автомат за обмяна на валута се сключват сделки на стойност до 2000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранни банкноти;
 3. (предишна т. 2, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) “валутен касиер” е служител, който извършва от името и за сметка на обменното бюро сделки с български банкноти и монети и чуждестранни банкноти и монети и има:

а) познания за различните защитни елементи на българските банкноти и разменни монети, посочени в Стандарта за разпознаване съгласно Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и познания за различните защитни елементи на чуждестранните банкноти и монети съгласно информацията, която съответният емитент е направил публична;

б) познания за определените в Стандарта за годност съгласно Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение изисквания за отделяне на негодни за последваща употреба в налично-паричното обращение български банкноти и монети.

 

 

 • 2. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Обменните бюра и служителите им са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение, както и издадените от БНБ указания по прилагането ѝ.

 

 

 • 3. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Служителите, които обслужват автомати за обмяна на валута, са длъжни да зареждат автоматите само с нови и годни български банкноти и разменни монети, за които е извършена преценка за истинност и годност от банки или доставчици на услуги по смисъла на § 1, т. 3 и 6 от допълнителната разпоредба на Наредба № 18 от 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 4. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за регистрация се считат за заявления по чл. 6, ал. 2 и се разглеждат по реда на тази наредба.

 

 

 • 5. Лицата, на които е издадено удостоверение, както и лицата, които са подали заявления за регистрация по реда на Наредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра (обн., ДВ, бр. 41 от 2002 г.; попр., бр. 64 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2002 г.) и им е издадено временно удостоверение за регистрация, са длъжни:
 1. в 3-дневен срок от влизане в сила на тази наредба да приведат дейността си в съответствие с изискванията на глава трета;
 2. в 3-месечен срок от влизане в сила на тази наредба да представят в Министерството на финансите документите по чл. 6, ал. 3, т. 1, 4 – 12.

 

 

 • 6. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.) Лицата, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро по реда на Наредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра, се вписват служебно в публичния регистър по тази наредба след представянето на документите по чл. 6, ал. 3, т. 1, 4 – 12. В случай на непредставяне на тези документи вписване не се извършва, като издадените удостоверения, временни удостоверения и приложения към тях се отнемат и подлежат на връщане в Министерството на финансите.

 

 

 • 7. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2002 г. за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра.

 

 

 • 8. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 5 от Валутния закон.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2005 Г.)

 

 • 8. Наредбата влиза в сила от 1 февруари 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 16.07.2005 Г.)

 

 • 2. Тази наредба влиза в сила в 3-дневен срок след деня на обнародването ѝ в “Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 29 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

 

 • 3. Навсякъде в наредбата думите “директор на Агенцията за финансово разузнаване”, “териториална данъчна дирекция” и “териториалната данъчна дирекция” се заменят съответно с “изпълнителен директор на Националната агенция за приходите”, “териториална дирекция на Националната агенция за приходите” и “териториалната дирекция на Националната агенция за приходите”.
 • 4. Дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност” предава на Националната агенция за приходите софтуера и всички документи, отнасящи се до вписването в публичния регистър на обменните бюра.
 • 5. Тази наредба влиза в сила от 1 април 2008 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г.)

 

 • 28. Навсякъде в наредбата думите “публичния регистър на обменните бюра”, “публичният регистър на обменните бюра” и “регистъра на обменните бюра” се заменят съответно с “публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро”, “публичният регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро” и “регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г.)

 

 • 29. Подадените до влизане в сила на тази наредба заявления за вписване се считат за заявления по чл. 6, ал. 2 и се разглеждат по реда на тази наредба.
 • 30. Издадените по досегашния ред удостоверения и приложения са валидни до настъпване на обстоятелствата за издаване на нови.
 • 31. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила, а с изискванията на чл. 15, ал. 10 – в 7-дневен срок от влизането на наредбата в сила.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2012 Г.)

 

 • 2. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 1 в 7-дневен срок от влизането на наредбата в сила.

 

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 4

 

(Предишно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

 ДО 
 ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА 
 ПРИХОДИТЕ 
  
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро 
  
1. Наименование …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фирма и вид на търговеца)
2. Седалище ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Адрес на управление …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Електронен адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Лица, представляващи търговеца:
6.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т. н.
7. Лице/а за контакти …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(имена, длъжност, телефон/факс)
8. ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
9. Открити банкови сметки ……………………………………………………….., номер на сметката, име на
(в страната; в чужбина)
банката, банков код:
9.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т. н.
10. Адрес на обекта за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   
Дата ………………………Заявител ………………………….. 
 (подпис и печат) 

 

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 9

 

(Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2014 г.)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният ……………………………………………………………………………………………………………….,
ЕГН/личен номер на чужденец ………………………………………………., в качеството си на …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(съдружник, член на управителен или контролен орган или др. – посочва се връзката с лицето заявител)
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
а) не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, при останали неудовлетворени кредитори;
б) през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка или друга финансова институция в несъстоятелност, не съм бил член на неин управителен или контролен орган;
в) не съм бил лишаван от право да заемам материалноотговорна длъжност;
г) не съм обявяван за неплатежоспособен, съответно несъстоятелен или в принудителна ликвидация като едноличен търговец през последните пет години.
   
Дата …………………Декларатор ……………. 
 (подпис) 
Забележка. Заявлението се попълва с печатни букви. 

 

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 5

 

(Предишно Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 ДО 
 ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА 
 ПРИХОДИТЕ 
   
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване на автомат/и за обмяна на валута в публичния регистър на лицата, 
извършващи дейност като обменно бюро 
  
1. Наименование …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
2. Седалище ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
4. Удостоверение за вписване, № и дата …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Адрес/местоположение на автомата за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
5.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т.н.
Декларирам, че поемам отговорността по обслужването, техническата изправност, коректното функциониране, сигурността и охраната на гореизброените автомати за обмяна на валута.
Моля, автомата/автоматите за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.
Приложение: ……. броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3 и 4 от Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т.н.
   
Дата ………………………Заявител ……………………………. 
 (подпис и печат) 

 

 

Приложение № 4 към чл. 6, ал. 7

 

(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., предишно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 ДО 
 ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА 
 ПРИХОДИТЕ 
  
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за вписване на нови обекти/автомати за обмяна на валута в публичния регистър на лицата, 
извършващи дейност като обменно бюро 
  
1. Наименование …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
2. Седалище ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ЕИК …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
4. Удостоверение за регистрация, № и дата ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Адрес на новия обект за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
5.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т. н.
6. Адрес/местоположение и телефон на новия автомат за обмяна на валута и телефон за контакт с търговеца:
6.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т.н.
Моля, гореописаните обекти/автомати за обмяна на валута да бъдат вписани в публичния регистър на обменните бюра.
Приложения: ……. броя документи, посочени в чл. 6, ал. 3, т. 10 и ал. 6 от Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
и т.н.
   
Дата ………………………Заявител ……………………………. 
 (подпис и печат) 

 

 

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1

 

(Предишно Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

 

 
1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ …………………………..
Дата на издаване ………………………
 
Националната агенция за приходите
 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фирма и вид на търговеца)
със седалище: (град, село) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
адрес на управление: (град, област, община, район, ул., №, бл., ап., вх., ет.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
лица, представляващи търговеца:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕИК: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
Е ВПИСАН/О НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3, АЛ. 3 ОТ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО, ПОД № …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3

 

(Предишно Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

 

 
1000 София, бул. Княз Дондуков 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 98593099
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № ……………….
КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ ………………………..
 
Националната агенция за приходите
 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
 
В публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, на адрес:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(адрес на обекта за обмяна на валута)
е вписан обект за обмяна на валута, принадлежащ на:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
със седалище: (град, село) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
 
 СЛУЖИТЕЛ ПО 
 ВПИСВАНЕТО: ……………………………… 

 

 

Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2

 

(Предишно Приложение № 7 към чл. 14, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

БОРДЕРО № …………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (дата на изпълнение на сделката) 
Търговец:  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
(наименование)ЕИК: …………………………………………………………………… 
 (определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ) 
 
Адрес (седалище и адрес на управление):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес на обекта за обмяна на валута: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Клиент: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(имена на ФЛ/наименование на ЮЛ)
ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
Адрес (седалище и адрес на управление) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
№ по редВид на операцията (покупка/продажба)Код на валутаКоличество на валутатаОбменен курсРавностойност в левове 
Валутен касиер: …………………………………………………………………………………….Клиент: …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..  
(подпис и печат)(подпис) 

 

 

Приложение № 8 към чл. 14

 

(Изм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., предишно Приложение № 8 към чл. 15, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г)

 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ОПИС 
  
Обменно бюро: …………………………..Адрес на обекта/автомата за обмяна на валута:
 ………………………………………………………………………………………………………………………..
  
Регистрационен опис за сключените сделки на дата: 
№ по редБордеро №Вид сделкаКод на валутатаКоличествоКурс левовеСтойност на сделката 
  купувапродава     
  
  
  
Обменно бюро: ……………………………Адрес на обекта за обмяна на валута:
 ………………………………………………………………………………………………………..
  
Начално и крайно салдо в левове и чуждестранна валута за дата: 
№ по редКодНачално салдоПокупкиПродажбиВнесениИзтеглениНово салдо 
         
         

 

 

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1

 

(Отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.02.2005 г., предишно Приложение № 9 към чл. 15, ал. 6, ново – ДВ, бр. 48 от 2012 г.)

 

 

ОБМЕННО БЮРО 
CHANGE 
наименование на търговеца) 
Курсове на търгуваните валути 
ВалутаКупуваПродава
 (WE BUY)(WE SELL)
EUR0.0000.000
USD0.0000.000
GBP0.0000.000
CHF0.0000.000
………………………………………………………………………..0.0000.000
CZK  
(10)0.0000.000
………………………………………………………………………..0.0000.000
  
Купува и/или продава на цени по договаряне: CNY, JPY и др. (или купува/продава всички световни валути). 
За търговеца:За НАП: 
Тел.: …………………….Тел.: ……………………. 
(Забележка. Обозначените върху образеца символи на валути са примерни. Търгуване на цени по договаряне, респ. обявяването му, не е задължително.) 

 

Свали Наредбата – НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г.

Споделете

Вашият коментар