+359 (032) 59 14 93 ;  +359 (0) 896777928 

ЗАКОН за здравното осигуряване

Свали Закона – Пълен актуален текст на ЗАКОН за здравното осигуряване

ЗАКОН за здравното осигуряване

 

Обн. – ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г.; изм., бр. 93 от 11.08.1998 г.; бр. 153 от 23.12.1998 г.; в сила от 01.01.1999 г.; бр. 62 от 09.07.1999 г.; бр. 65 от 20.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от 28.08.1999 г.; изм., бр. 69 от 03.08.1999 г.; в сила от 03.08.1999 г.; изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; бр. 113 от 28.12.1999 г.; бр. 64 от 04.08.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 41 от 24.04.2001 г.; в сила от 24.04.2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 01.12.2002 г.; доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г.; доп., бр. 112 от 29.11.2002 г.; изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм., бр. 120 от 29.12.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 01.03.2003 г.; доп., бр. 50 от 30.05.2003 г.; изм., бр. 107 от 09.12.2003 г.; в сила от 09.12.2003 г.; доп., бр. 114 от 30.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 06.04.2004 г.; доп., бр. 38 от 11.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 08.06.2004 г.; изм., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г.; бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г.; изм., бр. 39 от 10.05.2005 г.; в сила от 11.02.2006 г.; изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г.; в сила от 01.06.2005 г.; изм., бр. 76 от 20.09.2005 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 99 от 09.12.2005 г.; в сила от 01.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; бр. 103 от 23.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 17 от 24.02.2006 г.; в сила от 01.05.2006 г.; изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; изм., бр. 33 от 21.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; бр. 59 от 21.07.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 11 от 02.02.2007 г., в сила от 02.02.2007 г., изм., бр. 26 от 27.03.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 14.04.2008 г. г.; бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; доп., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп. бр. 37 от 08.04.2008 г.; изм. и доп. бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г.; изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 02.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; доп., бр. 93 от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 19 от 09.03.2010 г.; изм., бр. 26 от 06.04.2010 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010; изм. и доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 96 от 07.12.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 9 от 28.01.2011 г.; изм., бр. 60 от 05.08.2011 г., в сила от 05.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.; доп., бр. 4 от 15.01.2013 г., в сила от 15.01.2013 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 23 от 08.03.2013 г., в сила от 08.03.2013 г.; изм. и доп., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 03.01.2014 г. за измененията, въведени със ЗИД на Закона за здравето и от 01.01.2014 г. за измененията, въведени със ЗИД на Кодекса за социално осигуряване; изм. и доп., бр. 18 от 04.03.2014 г. като измененията, въведени със ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, влизат в сила в сила от 04.03.2014 г.; изм., бр. 35 от 22.04.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 54 от 01.07.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.; изм. и доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.; доп., бр. 54 от 17.07.2015 г., в сила от 17.07.2015 г.; изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.; доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 20 от 15.03.2016 г. с Решение № 3 от 08.03.2016 г. на КС на РБ по к. д. № 6 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 09.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 85 от 24.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм., бр. 17 от 23.02.2018 г.; изм., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 01.07.2018 г.; доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 92 от 06.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г.) (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г.) Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Здравното осигуряване е задължително и доброволно.

Чл. 2. (Изм. и доп.- ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм.изцяло, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения – районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

(2) Набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски, които се определят със закон, се осъществява от Националната агенция за приходите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по ал. 1, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с този закон.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г, в сила от 18.12.2009 г.; изм. изцяло, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.

 

Глава втора

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

(Доп. – ДВ, бр. 96 от 2010 г.)

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

Чл. 4. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2009 г, в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

(2) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Правото на избор е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2009 г, в сила от 01.01.2010 г.) Условията и редът за упражняване правото на достъп и свободен избор на осигурените лица до медицинска помощ се уреждат в наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето и в националните рамкови договори.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2009 г, в сила от 01.01.2010 г.) Националният рамков договор е нормативен административен акт, който има действие на територията на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на:

 1. (доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) задължително участие при набирането на вноските;
 2. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК;
 3. солидарност на осигурените при ползването на набраните средства;
 4. отговорност на осигурените за собственото им здраве;
 5. равнопоставеност при ползването на медицинска помощ;
 6. (нова – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) самоуправление на НЗОК;
 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ;
 9. (нова – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 10. (нова – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ;
 11. (предишна т. 8, доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи.

 

Раздел II

Национална здравноосигурителна каса

 

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Създава се Национална здравноосигурителна каса като юридическо лице със седалище София и с предмет на дейност – осъществяване на задължителното здравно осигуряване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление, районни здравноосигурителни каси и поделения на районните здравноосигурителни каси. Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм.изцяло, бр. 101 от 2009 г, в сила от 18.12.2009 г.) Органи на управление на НЗОК са:

 1. надзорният съвет;
 2. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят.

(4) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Служителите в централното управление, районните здравноосигурителни каси и поделенията на районните здравноосигурителни каси заемат длъжности по служебно или по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

(5) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За структурните звена на НЗОК по ал. 2 се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.

(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Националната здравноосигурителна каса не може да извършва доброволно здравно осигуряване.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 107 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2008 г.; отм., бр. 101 от 2009 г.,в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 7а. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; отм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 7б. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2008 г.; отм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 13. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове – един представител на представителните организации за защита правата на пациентите, двама представители на представителните организации на работниците и служителите, двама представители на представителните организации на работодателите и 4 представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

(2) Представителите по ал. 1 на представителните организации за защита правата на пациентите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето.

(3) Представителите по ал. 1 на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите се избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 3 от Кодекса на труда.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Председателят на надзорния съвет и останалите трима представители на държавата в надзорния съвет се определят и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Чл. 14. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният съвет се избира за срок 5 години.

(2) Предсрочно освобождаване на член на надзорния съвет се извършва:

 1. по негова молба;
 2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца;
 3. при наличие на основанията по чл. 18;
 4. по решение на Министерския съвет или на съответните организации по чл. 13, ал. 2 и 3.

(3) На мястото на предсрочно освободения член на надзорния съвет или при смърт се избира по реда на чл. 13 нов член за срок до края на мандата на съвета.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г, в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 18 от 2014 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; доп., бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Надзорният съвет:

 1. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) приема правилник за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
 2. (в сила от 01.01.2010 г.) участва в изготвянето и приемането на НРД;
 3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3;
 4. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
 5. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнението на чл. 44а;

5а. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) утвърждава годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за всяка РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;

5б. (нова – ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) утвърждава стойности на разходите по т. 5а, разпределена по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, по предложение на директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;

 1. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4;
 2. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
 3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; отм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 4. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за устройството и дейността на НЗОК размер;
 5. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
 6. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) определя изискванията за заемане на длъжността в съответствие с изискванията на закона и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК.
 7. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) приема решение за определяне на списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 3 по предложение на управителя;
 8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; отм., бр. 48 от 2015 г.; нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема решение за сключване на договори по чл. 59, ал. 12а, по предложение на директорите на РЗОК;
 9. (нова – ДВ, бр. 18 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) определя представителите на НЗОК, които съгласуват условията и реда по чл. 45, ал. 17.

(2) Членовете на надзорния съвет отговарят солидарно за виновно причинени вреди на НЗОК.

(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета.

Чл. 16. (Изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г, в сила от 18.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г.) (1) Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.

(2) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано от неговия председател, от една трета от членовете му, от управителя на НЗОК и от министъра на здравеопазването по предложен от тях дневен ред.

(3) Надзорният съвет взема решения при присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа “за”, с изключение на случаите по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 5, в които решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(4) В заседанията на надзорния съвет участва и управителят на НЗОК без право на глас.

(5) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) За заседанията на Надзорния съвет се съставят пълни стенографски протоколи. Решенията на Надзорния съвет и протоколите за неговите заседания се публикуват на интернет страницата на НЗОК. Решенията се публикуват най-късно в деня, следващ деня на тяхното вземане, а протоколите – до 7 дни от датата на заседанието.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Организацията на работа на надзорния съвет се урежда в съответствие с действащото законодателство в правилника за устройството и дейността на НЗОК.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; отм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)

Чл. 18. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 101 от 2009 г.,в сила от 18.12.2009 г.; доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) Не могат да бъдат членове на надзорния съвет лица, които са:

 1. народни представители или министри;
 2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) членове на управителни или контролни органи на лечебни заведения, съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на лечебните заведения, включително лицата, учредили лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква “а” и буква “б” от Закона за лечебните заведения, или работят по трудов договор в лечебно заведение;
 3. (отм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; нова, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) собственици, членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти; съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на търговски дружества с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти или работят на трудов договор в тези дружества;
 4. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г. ) директори на РЗОК, техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство, или техните роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен включително;
 5. (нова – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) служители по трудово правоотношение в НЗОК и РЗОК;
 6. (предишна т.5 – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) били членове на управителен или контролен орган на търговско дружество или неограничено отговорни съдружници в дружества, прекратени поради несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 7. (предишна т.6 – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) еднолични търговци, изпаднали в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. (предишна т.7 – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) лишени от право да заемат материалноотговорни длъжности;
 9. (предишна т.8 – ДВ, бр. 37 от 2008 г.) осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)Забраната по ал. 1 се прилага в срок от три месеца след отпадане на основанието по ал. 1, т. 2.

(3) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 9 за членовете на надзорния съвет, представители на държавата, представители на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите се установяват служебно от министъра на здравеопазването.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 18 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Управителят на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години. При изтичане на мандата управителят на НЗОК продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов управител.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предложения за избор на управител на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
 2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК става с решение на Народното събрание при:

 1. влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
 3. системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на надзорния съвет или извършване или допускане извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване;
 4. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца;
 5. подаване на оставка;
 6. смърт.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Отношенията между НЗОК и управителя се уреждат с договор за управление, който се сключва по ред, определен от надзорния съвет.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на НЗОК:

 1. представлява НЗОК в страната и в чужбина;
 2. организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на надзорния съвет;
 3. изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването, след което внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от надзорния съвет;
 4. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася в надзорния съвет за разглеждане и одобрение;

4а. (нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) обявява ежемесечно на интернет страницата на НЗОК заплатените през предходния месец средства за болнична медицинска помощ по лечебни заведения, както и за лекарствени продукти по международно непатентно наименование, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;

 1. внася одобрения от надзорния съвет проект на закон за годишния бюджет на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет;
 2. изготвя и внася в надзорния съвет проект на правилник за устройството и дейността на НЗОК и след неговото приемане го обнародва в “Държавен вестник”;
 3. предлага на надзорния съвет решение за използване на средства от резерва на НЗОК;
 4. внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от надзорния съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК;
 5. сключва сделки до размер, определен в правилника за устройството и дейността на НЗОК;
 6. предлага на надзорния съвет сключване на сделки в размер над определения по реда на т. 9;
 7. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) обявява и провежда конкурси за директори на РЗОК в съответствие с изискванията и правилата по чл. 15, ал. 1, т. 11, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с подуправителя на НЗОК, и директорите на РЗОК.

11а. (нова – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на:

а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;

б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на НЗОК;

 1. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) предлага за приемане от Надзорния съвет списъка по чл. 45, ал. 4;
 2. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; отм., бр. 48 от 2015 г.; нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) внася в Надзорния съвет за утвърждаване стойности на разходите по чл. 15, ал. 1, т. 5а, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, предложени от директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;
 3. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) обнародва в „Държавен вестник” решението по чл. 45, ал. 4;
 4. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) проучва удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, заплащана от НЗОК; редът, начинът и критериите за проучване на удовлетвореността на пациентите се определят с наредба на министъра на здравеопазването;
 5. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; отм., бр. 48 от 2015 г.) ;
 6. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.; отм., бр. 48 от 2015 г.) .
 7. (нова – ДВ, бр. 18 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) обнародва в „Държавен вестник” условията и реда по чл. 45, ал. 17.

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм. изцяло, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител, който се назначава от управителя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Подуправител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
 2. има минимум три години стаж по специалността.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; отм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.).

Чл. 20. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Директорът на РЗОК:

 1. представлява НЗОК на териториално равнище;
 2. организира и ръководи дейността на РЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК, решенията на надзорния съвет и актовете на управителя на НЗОК;
 3. (отм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.);
 4. сключва, изменя и прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ на територията, обслужвана от РЗОК, съгласно закона, НРД и правилника за устройството и дейността на НЗОК.
 5. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) сключва, изменя и прекратява договорите за лекарствените продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната с притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека в съответствие с условията и реда по чл. 45, ал. 17;
 6. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по чл. 2, ал. 1 в рамките на стойностите, определени по чл. 15, ал. 1, т. 5а за съответната РЗОК.

(2) Директорът на РЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”;
 2. има минимум три години стаж по специалността в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.

(3) Длъжността по ал. 1 се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.; доп., бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Не могат да бъдат назначавани за управител и подуправител на НЗОК и за директор и заместник-директор на РЗОК лица, които:

 1. не са български граждани;
 2. са поставени под запрещение;
 3. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или лишени по съответен ред от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
 4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) са членове на надзорния съвет;
 5. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) са съпруг или съпруга или се намират във фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия-до четвърта степен включително, или по сватовство-до втора степен включително, с някое от лицата по т. 4;
 6. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 7. са членове на управителни или контролни органи или акционери в търговско дружество с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване;
 8. са народни представители, министри или заместник-министри;
 9. са кметове на общини;
 10. заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 11. работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Лицата по ал. 1 и служителите на РЗОК и НЗОК не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да бъдат изпълнители на медицинска помощ по този закон.

(3) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват служебно от органа, който определя или избира лицата по ал. 1.

 

Раздел III

Финансово устройство на Националната здравноосигурителна каса

 

Чл. 22. (Изм. – ДВ , бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)(1) (Предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.

(2) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Годишната стойност на разходите за видовете медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са неразделна част от бюджета на НЗОК за съответната година.

(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; отм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 23. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Приходите на НЗОК се набират от:

 1. осигурителни вноски;
 2. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) трансфери от държавния бюджет за осигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 и 3;
 3. (предишна т.2 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лихви и приходи от управлението на имуществото на касата;

4.(предишна т.3 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) приходи, регламентирани с други закони в полза на здравното осигуряване;

 1. (предишна т.4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) възстановяване на направени осигурителни разходи в предвидените в нормативните актове случаи;
 2. (предишна т.5 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) глоби и наказателни лихви;
 3. (предишна т.6 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) такси, определени с тарифа на Министерския съвет;
 4. (предишна т.7 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ликвидационни дялове от търговски дружества – длъжници, обявени в ликвидация;
 5. (нова – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т.8 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност;
 6. (предишна т. 8, изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т.9 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дарения и завещания;
 7. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; предишна т. 9, изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т.10 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., а относно думите „и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания” в сила от 01.01.2020 г.) други източници, включително субсидии (трансфери) от държавния бюджет, в т. ч. и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 2, 3а, 6б, ал. 1а, ал. 2, т. 3, ал. 3 и 6 от Закона за здравето и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При недостиг на средства, могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от държавния бюджет.

(3) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Трансферите за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето за съответната година включват и разходи за осъществени през предходни години дейности.

(4) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на здравеопазването и управителят на НЗОК след одобряване от Надзорния съвет на НЗОК утвърждават условията и реда за определяне и предоставяне на трансфери за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.

(5) (Нова – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При отправяне на искане от НЗОК към Министерството на здравеопазването за предоставяне на трансфер за финансиране на разходи за дейности по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето НЗОК посочва отделно по пациенти и видове, и стойността на разрешените от нея в рамките на същите случаи дейности по правилата за координация на системите за социална сигурност.

Чл. 24. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.; изм., бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Средствата на НЗОК се разходват за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) закупуване на медицинска помощ, посочена в чл. 45 , договорена с НРД и с договорите с изпълнителите;
 2. (изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) издръжка на административните дейности по здравното осигуряване, в размер до 3 на сто от разходите за съответната година, определени със закона за бюджета на НЗОК;
 3. (нова – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) издаване на документи по чл. 80а, ал. 1;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; отм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.);
 5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм., бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) инвестиционни разходи за нуждите на НЗОК, включително придобиване на недвижимо имущество;
 6. (нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 5 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от Националната агенция за приходите;
 7. (нова – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т. 6 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
 8. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. изцяло, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) закупуване на медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година;
 9. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; предишна т. 6, изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т. 7 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна т. 8, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) други разходи.

Чл. 25. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) В бюджета на НЗОК задължително се предвижда резерв, включително и за непредвидени и неотложни разходи.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Резервът на НЗОК по чл. 25 се определя в размер на сумата от:

 1. (изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм., бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 101 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети;
 2. други приходи.

(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.).

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2003 г., изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 107 от 2003 г.).

(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Временно свободните средства на НЗОК се съхраняват в Българската народна банка и могат да се влагат само по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка или за придобиване на първичния пазар на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Банките, които имат право да оперират със средствата на НЗОК, се определят съвместно от Българската народна банка и от Министерството на финансите. От определените от Българската народна банка и Министерството на финансите банки надзорният съвет по предложение на управителя на НЗОК избира тези, на които да възложи правото да оперират със средствата на НЗОК.

Чл. 28. Първостепенен разпоредител със средствата на НЗОК е управителят на НЗОК, а директорите на РЗОК са второстепенни разпоредители с тях.

Чл. 29. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; доп., бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Управителят на НЗОК внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет проект на закон за бюджета на НЗОК в сроковете, предвидени за представяне на проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Проектът на закон за годишния бюджет на НЗОК се разглежда от Народното събрание едновременно с проектите на закони за държавния бюджет и за бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Със Закона за бюджета на НЗОК задължително се определят и размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по здравноосигурителните плащания за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) първична извънболнична медицинска помощ;
 2. специализирана извънболнична медицинска помощ;
 3. дентална помощ;
 4. медико-диагностични дейности;
 5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; доп., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и лекарствени продукти за злокачествени заболявания за лечение в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински дейности;

5а. (нова – ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;

 1. болнична медицинска помощ;

6а. (нова – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; отм., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.);

 1. (доп. – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването.
 2. (нова – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност.

(4) (Нова – ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) В случай, че проектът на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно утвърдения бюджет за предходната година, а за издръжката на Националната здравноосигурителна каса се изразходват месечно до 1/12 от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.; изм., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.; доп., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009; доп., бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на НЗОК се внасят от управителя на НЗОК чрез министъра на здравеопазването и Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни следващата година.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в “Държавен вестник”.

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Националната здравноосигурителна каса не може да притежава лечебни и здравни заведения и аптеки.

Чл. 32. (Отм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса осъществява събирането, обработката и контрола на отчетите на изпълнителите на болнична медицинска помощ за дейностите, предмет на Националния рамков договор.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Свали Закона – Пъле актуален текст на ЗАКОН за здравното осигуряване

 

 

Споделете

Вашият коментар